Facebook

Home Praktinė analizė Socialiai atsakingas verslas Lietuvoje Įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų ir standartų aprašas

forsale2

Įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų ir standartų aprašas

SA 8000 Socialinio atskaitingumo standartas (angl. Social Accountability 8000) tai Tarptautinės socialinės atsakomybės organizacijos TSA (angl. Social Accountability International - SAI) parengtas standartas, nustatantis reikalavimus etiškų darbo sąlygų valdymo sistemai. Standartą taikančios organizacijos turi ne tik vykdyti visus nacionalinius privalomuosius teisinius ir kitus reikalavimus, bet ir laikytis standarte nurodytų tarptautinės darbo organizacijos konvencijų (11 konvencijų 2001 m. versijoje), Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos bei Konvencijos dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo principų.

Sistemos pagal šio standarto reikalavimus taikymas ir sertifikavimas parodo visoms suinteresuotosioms šalims (esamiems ir potencialiems vartotojams, visuomenei, vietinei bendruomenei ir t.t.), kad organizacija laikosi tarptautinių darbdavystės etikos normų. SA8000 sistema sudaryta pagal pripažintus kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemų standartus ISO 9001 ir ISO 14001. Gerai suderinamas su OHSAS 18001.

SA8000 standarto reikalavimai apima šias sritis: vaikų darbas, priverstinis darbas, sauga ir sveikata, asociacijų laisvė, diskriminacija, drausminė procedūra, darbo valandos, kompensacija, vadovybė. SA8000 yra sertifikavimo standartas.

ISO 26000 Socialinės atsakomybės gairių standartas

(angl. Social Responsibility Standard) Socialinės atsakomybės gairių standartu siekiama sukurti pridėtinę vertę, susisteminant ir pateikiant visuotinai pripažintus principus įmonių socialinės atsakomybės srityje. Gairėmis siekiama pateikti visuotinai pripažintus principus, bet ne pakeisti esamus tarptautinius susitarimus, tokius kaip JT Žmogaus teisių deklaracija ar TDO konvencijos. Pateikiami socialinės atsakomybės principai, skirstomi į:

1. Bendruosius: šie principai apima tarptautiniu mastu pripažintų konvencijų ir deklaracijų gerbimą ir teisinių reikalavimų laikymąsi, pripažinimą, kad suinteresuotosios šalys turi teisę būti išgirstos ir organizacijos turėtų atsižvelgti į jų nuomonę.

2. Pagrindinius: šie principai siejami su organizacijos poveikiais, už kuriuos ji atsako. Šie principai apima tokias sritis kaip aplinkos apsauga, žmogaus teisės, įdarbinimo ir darbo praktika, vadovavimas organizacijai, skaidri veikla, bendruomenės įtraukimas bei vartotojus.

3. Veiklos: šie principai nustato organizacijų veiklos gaires. Jie apima atskaitomybę, ribas, integravimą, reikšmingumą, atsižvelgiama į daugelio suinteresuotų šalių interesus, skaidrumą bei būvio ciklo požiūrį.

ISO 26000 šio standarto sertifikavimui nėra taikomi akreditacijos reikalavimai. ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos standartas (angl. Environmental Management Standard). Laikantis šio standarto, pagrindiniai aplinkos apsaugos veiksmingumo reikalavimai yra aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų atitiktis, jų nuolatinis gerinimas ir taršos prevencija.

Pagrindiniai standarto elementai:

  • Aplinkos apsaugos politika.
  • Planavimas. Neimperatyvus, taikomas lanksčiai, atsižvelgiant į esamą situaciją.
  • Vykdymas. Nustatomi reikalavimai, taikomi pareigų atsakomybės ir įgaliojimų paskirtymui; darbuotojų mokymo poreikių nustatymui; informacijos judėjimui, dokumentams; veiklos valdymui; avarinių situacijų rizikos nustatymui ir atsakomiesiems veiksmams.

Tikrinimas ir koregavimas. Tikrinamas AVS (aplinkosaugos vadybos sistema) veikimas ir šalinami trūkumai bei tobulinamos silpnosios vietos (stebima ir matuojama veikla, vertinama atitiktis teisiniams reikalavimams; nustatomi veiksmai, aptikus reikalavimų neatitikimą, ir prevenciniai veiksmai; daromi atitinkami įrašai apie:

Projektą finansuoja: Partneriai;

Finansuoja: veiklos valdymą ir gerinimą; atliekami vidaus auditai, įvertinama, ar AVS yra tinkama ir rezultatyvi siekiant nustatytų tikslų).

  • Vadovybės analizė. Šis standartas nustato geriausią aktyvios organizacijų poveikio aplinkai vadybos praktiką. ISO 14001 standartas apima pagrindinius aplinkos apsaugos veiksmingumo reikalavimus: aplinkos apsaugos teisinių reikalavimų atitiktį, jų nuolatinį gerinimą ir taršos prevenciją. ISO 14001 – tai pasaulyje vienas geriausiai žinomų standartų, naudojamų aplinkos apsaugos vadybos sistemų sertifikavimui.

EMAS Aplinkosaugos valdymo ir audito sistema (angl. Environmental Management and Audit Scheme). Aplinkosaugos valdymo ir audito sistema, suteikianti galimybę organizacijoms parodyti, kad jos savo veiklą grindžia aukštais aplinkos apsaugos standartais. Pagal esmę atitinka ISO 14001 standartą, tik grieščiau reikalauja gerinti aplinkosauginę situaciją. EMAS registruotos organizacijos privalo:

  • Demonstruoti atitiktį aplinkos apsaugos įstatymų reikalavimams
  • Viešai pateikti informaciją apie reikšmingus aplinkosaugos aspektus ir susijusius aplinkosaugos tikslus bei uždavinius, pagrindinius duomenis apie aplinkosaugos veiksmingumą.

Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, EMAS, suteikia galimybę organizacijoms, veikiančioms Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje, savanoriškumo principu dalyvauti aplinkosaugos vadybos sistemoje. Ji siekia skatinti dalyvaujančių organizacijų nuolatinį aplinkosaugos veiksmingumo gerinimą ir vertinimą.