Facebook

forsale2

Projektai

„Sukurti palankią aplinką įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) plėtotei ir skatinti verslą taikyti ĮSA principus savo veikloje“, – tokie tikslai numatyti parengtoje Nacionalinėje įmonių socialinės atsakomybės plėtros 2009-2013 m. programos projekte. Šia programa Lietuvos Vyriausybė pripažįsta, kad socialiai atsakingas verslas atitinka visuomenės gerovės lūkesčius ir yra naudingas socialinei bei ekonominei plėtrai. Parengti vieningą programą paskatino atlikta ĮSA būklės Lietuvoje analizė. Ji parodė, kad ĮSA skatinimo priemonės neretai vykdomos fragmentiškai, atsietai viena nuo kitos, stinga tarp institucinio bendradarbiavimo ir koordinavimo, kita vertus – trūksta atitinkamus gebėjimus turinčių specialistų.

Programa užtikrins Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl įmonių socialinę atsakomybę 2006-2008 metais skatinančių priemonių patvirtinimo“ tęstinumą. Todėl tam, kad ĮSA plėtrai būtų sukurta palanki teisinė ir institucinė aplinka, numatyta parengti atitinkamų teisės aktų, – Viešųjų pirkimų, Finansinės atskaitomybės, Investicijų įstatymų bei kitų dokumentų pakeitimus, skatinančius ĮSA principais paremtą veiklą. Nacionalinėje programoje įrašytas uždavinys sukurti vieningą ĮSA valdymo struktūrą, užtikrinančią ĮSA plėtrą ir efektyvų institucijų bendradarbiavimą ĮSA skatinimo srityje.

Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „VARTAI: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“, kurį įgyvendina Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje kartu su partneriais. Projekto tikslas – sukurti būtinas sąlygas plėtoti įmonių socialinę atsakomybę Lietuvoje ir skatinti įmones savo veikloje taikyti jos principus, siekiant konkurencingumo, saugios ir ekologiškai švarios aplinkos, socialinės sanglaudos, skaidrios ir etiškos verslo praktikos.

Šiuo projektu yra įgyvendinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. patvirtinta Nacionalinė Įmonių socialinės atsakomybės plėtros programa. Pagal šią programą pirmą kartą skirtas valstybės finansavimas bendroms verslo ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvoms, kuriomis skatinama verslo ir nevyriausybinių organizacijų partnerystė įtvirtinant įmonių socialinės atsakomybės principus (ĮSA) versle. Šios iniciatyvos - tai eksperimentas, kurio metu nevyriausybinės organizacijos 12 mėnesių laikotarpyje dirbs kartu su įmonėmis skatinant verslą būti atsakingesniu prieš aplinką, darbuotojus, skaidresniu, bei labiau atsižvelgti į kertinius žmogaus teisių principus. Ši partnerystė yra išaugusi iš NVO sektoriaus rėmimo rėmų, ji akcentuoja abipusę naudą organizacijoms-partneriams. Skirtingų sektorių aljanso, kuriuo organizacijos įsipareigoja dirbti kartu ir vykdyti bendrą veiklą, tikslas - siekti darnaus vystymosi šalyje. Tokioje partnerystėje organizacijos įsipareigoja dalintis tiek rizikomis, tiek partnerystės teikiama nauda.