Facebook

forsale2

Vertinimo sistema

NAVA vertinimo sistema paremta 5 vertinimo kriterijais, suformuluotais pagal 5 įmonių socialinės atsakomybės diegimo principus (pateikiami žemiau). Vertinimo kriterijais bus vertinama kaip ĮSA integruojama verslo praktikoje, pradedant strategija ir baigiant konkrečiais veiksmais. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje kol kas labai nedaug įmonių yra integravę ĮSA į verslo strategiją, siūloma vertinti ne tik strategijas ir jų įgyvendinimą, tačiau ir atskiras įmonės ĮSA iniciatyvas, su sąlyga, kad jos nėra vienkartinės ar atsitiktinės ir kita įmonės veikla neprieštarauja ĮSA principams.


Kriterijai Vertinimo klausimai
ĮSA klausimų/sričių identifikavimas įmonėje Ar pagrindinės ĮSA tematinės sritys buvo identifikuotos įmonėje? Kokios sritys nėra identifikuotos ir kodėl?
Suinteresuotų grupių įtraukimas/dialogas Ar konsultuojamasi su suinteresuotomis grupėmis? Kaip tai vyksta ir kaip dialogo rezultatai integruojami į verslo sprendimus?
ĮSA strateginių krypčių, veiksmų plano, veiklos atlikimo rodiklių apibrėžimas Ar sukurta strategija (apibrėžtos strateginės kryptys), įvardinanti pagrindines ĮSA temas/sritis? Ar yra sukurtas ĮSA veiksmų planas įmonėje, ar nustatyti veiklos atlikimo rodikliai?
ISA veiklos įgyvendinimas ir rezultatų vertinimas Kokie veiksmai buvo ar yra įgyvendinami? Ar vykdomas šių veiksmų atlikimo monitoringas? Ar buvo pasiekti planuoti rezultatai?
Atskaitomybė apie ĮSA veiklą Kaip įmonė atsiskaito apie ĮSA veiklą? Ar įvertinimas ir atsiliepimai integruoti į ateities planus?

 

Vertinimo komisijoje dalyvauja organizatorių ir partnerių deleguoti asmenys, turintys žinių ir gebantys vertinti įmonių socialinę atsakomybę. Papildomai vertinimo metu gali būti pasitelkta darbo inspekcijos ir kitų institucijų informacija. Kiekvienais metais šis apdovanojimas susilaukia vis didesnio dėmesio, į jį pretenduoja kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau įmonių. Tai parodo, kad įmonės užsiima atsakinga veikla ir savo geros praktikos pavyzdžiais dalijasi su kitais.