Facebook

forsale2

Dešimt Pasaulinio susitarimo principų

Dalyvavimas pasauliniame susitarime įmonei ar organizacijai gali būti naudingas, nes:

  • Padeda gerinti rizikos valdymą įmonėje ar organizacijoje ir parengti išankstinius veiksmų planus galimoms kritinėms situacijoms;
  • Buvimas Pasaulinio susitarimo nariu patvirtina, kad įmonė pripažįstama socialiai atsakinga pasauliniu mastu – tai itin svarus konkurencingumo rodiklis, ypač naudingas Lietuvos įmonėms siekiant įsitvirtinti naujose rinkose;
  • Gerina organizacijos įvaizdį/prekės ženklo vadybą, darbuotojų moralę/lojalumą ir produktyvumą, veiklos efektyvumą;
  • Suteikia verslo įmonėms ir organizacijoms galimybę keistis patirtimi, žiniomis ir inovacijomis apie aktualias verslui problemas;
  • Padeda formuoti praktinius sprendimus globalizacijos ir darnaus vystymosi problemoms spręsti;
  • Suteikia galimybę gauti iš JT informaciją ir žinias apie plėtros procesus ir jų praktinius siekius pasaulyje;
  • Patvirtina, kad šios įmonės yra lyderiai, nes remia visuotinius principus ir atsakingo verslo idėjas.

Dešimt Pasaulinio susitarimo principų

Žmogaus teisės

1 principas Siekiama, kad verslo organizacijos remtų ir gerbtų tarptautinę ţmogaus teisių apsaugą savo įtakos srityje;
2 principas Užtikrintų, kad jos pačios neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidinėjimo.

Darbo jėga

3 principas Siekiama, kad verslo organizacijos paremtų asociacijų laisvę ir pripaţintų teisę į veiksmingas bendras derybas;
4 principas Bet kokios formos privalomojo ar priverstinio darbo eliminavimas;
5 principas Vaikų darbo panaikinimas;
6 principas Diskriminacijos, susijusios su įdarbinimu ir profesija, panaikinimas.

Aplinkos apsauga

7 principas Siekiama, kad verslo organizacijos paremtų prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą;
8 principas Imtųsi iniciatyvų aplinkosaugos atsakomybei didinti;
9 principas Skatintų aplinkai palankių technologijų vystymąsi ir platinimą.

Kova su korupcija

10 principas Verslo organizacijos turi kovoti prieš visas korupcijos formas (tarp jų ir papirkinėjimą bei kyšininkavimą).